REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ZAPROSZENIA.UVDRUK.COM

1. DEFINICJE

1 a). Sprzedawca – UVdruk.com, Agnieszka Węglowska - Król z siedzibą przy ul. Sucharskiego 18 ,33-300 Nowy Sącz.

NIP: 734-313-57-95 Regon: 120580912

1 b). Sklep – sklep obsługiwany za pośrednictwem Internetu, dostępny pod adresem www.zaproszenia.uvdruk.com.

1 c). Klient  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1 d). Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady umów zawieranych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

1 e). Towar – produkty prezentowana w Sklepie, znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy.

1 f). Zamówienie – zawarcie umowy sprzedaży Towaru, kierowana przez Klienta do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.

1 g). Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2 a). Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem Sklepu.

2 b). Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu w celu dokonania zakupu w Sklepie.

2 c). Zmiany Regulaminu są dokonywane wyłącznie z ważnego powodu i są publikowane na stronie www.crystallizme.com w zakładce „Regulamin”. Zmieniona treść Regulaminu nie ma mocy prawnej względem Klientów, którzy dokonali zakupu w Sklepie przed zmianą treści Regulaminu.

2 d). Sklep oferuje sprzedaż Towarów poza granicami Polski.

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

3 a). Klient po wyborze Towaru i umieszczeniu go w wirtualnym koszyku celem złożenia Zamówienia, powinien dokonać rejestracji w Sklepie poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji umowy sprzedaży. W przypadku braku rejestracji, możliwe jest jednorazowe wskazanie danych umożliwiających zawarcie umowy sprzedaży.

3 b). Warunkiem niezbędnym do realizacji Zamówienia jest wypełnienie przez Klienta formularza Zamówienia na stronie www.zaproszenia.uvdruk.com

3 c). Informacje dotyczące Towarów prezentowane w Sklepie (wraz z cenami) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

3 d). Przed złożeniem Zamówienia, Klient zostanie poproszony o potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu.

3 e). Sklep przyjmuje Zamówienia każdego dnia, przez całą dobę.

3 f). Sklep potwierdza zamówienie poprzez e-mail lub telefonicznie. Zamówienia potwierdzane drogą e-mailową zawierają numer Zamówienia, wybrane Towary, sposób zapłaty i adres doręczenia.

3 g). Zamówienia które zostaną złożone w niedziele lub święta, będą rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3 h). Ceny w Sklepie są cenami wyrażonymi w polskich złotych (PLN) lub w Euro (EUR). Ceny zawierają podatek.

3 i). Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura.

3 j). Administrator Sklepu będzie na bieżąco informował Klienta drogą e-mailową o stanie realizacji zamówienia, dacie jego wysyłki oraz planowanej dacie doręczenia.

3 k). W przypadku kiedy nie wszystkie Towary obejmujące Zamówienie są dostępne, Klient niezwłocznie otrzyma wiadomość z taką informacją. Wtedy Klient decyduje o tym czy zamówienie ma zostać anulowane, czy zrealizowane w zakresie, w jakim jest wstanie dokonać tego Sprzedający, lub uzgodnić ze Sprzedającym indywidualne warunki realizacji zamówienia, z korzyścią dla Klienta. W zależności od decyzji jaką podejmie Klient, Sprzedający skieruje do Klienta wiadomość o całościowym anulowaniu Zamówienia, lub innej, wspólnie podjętej z Klientem decyzji dotyczącej realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie podejmie żadnej decyzji odnośnie dalszej realizacji lub anulowaniu zamówienia, zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia.

4. FORMY PŁATNOŚCI

4 a). Klient może dokonać przedpłaty za Towar na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego.

5. DOSTAWA TOWARÓW

5 a). Klient zamawiając Towar może wybrać poniższe formy doręczenia:

  1. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej;

5 b). Administrator Sklepu dokona weryfikacji Zamówienia, mającej na celu sprawdzenie wiarygodności danych Klienta oraz skontaktuje się drogą e-mailową lub telefoniczną z Klientem celem potwierdzenia danych oraz ilości, rodzaju i ceny Towaru.

5 c). Niepełny lub błędnie wypełniony formularz zamówienia, jak również brak potwierdzenia zamówienia ze strony Klienta może skutkować opóźnieniem w jego realizacji lub jego całkowitym anulowaniem.

5 d). W przypadku odrzucenia lub anulowania zamówienia, dane osobowe Klienta zostaną usunięte z bazy danych Sklepu.

5 e). Przewidywany czas realizacji zamówienia to 15 do 20 dni roboczych, jednak nie powinien on trwać dłużej niż 20 dni roboczych. W innym wypadku Klient zostanie poinformowany o fakcie wydłużenia czasu realizacji i zostaną zaproponowane korzystne dla Klienta możliwości dalszej realizacji zamówienia lub w przypadku odmowy przez Klienta jego anulowania.

Koszt i czas realizacji zamówienia:

Forma wysyłki

Przelew (zł brutto)

Przewidywany czas dostawy

Kurier DHL

17

1 dzień

5 f). Po skompletowaniu zamówienia i jego wysłaniu, Klient zostanie poinformowany o tym drogą elektroniczną.

5 g). Darmowa wysyłka obowiązuje wtedy, gdy zamówione produkty nie są objęte rabatem lub nie pochodzą z innej promocji, która obniża ich cenę w stosunku do pierwotnej.

  1. REKLAMACJE

6 a). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

6 b). Wada fizyczna Towaru występuje jeżeli Towar: nie posiada właściwości, które były w opisie produkt; które wynikają z przeznaczenia produktu; produkt nie posiada właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta; otrzymany przez Klienta Towar jest niekompletny lub uszkodzony.
6c). Wada prawna Towaru występuje jeżeli: Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej; gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

6 d). Jeżeli Towar posiada wadę, Klient może przesłać formularz z deklaracją obniżenia ceny Towaru lub o odstąpieniu od umowy, chyba że Towar zostanie niezwłocznie wymieniony przez Sprzedawcę na wolny od wad lub wada zostanie usunięta przez Sprzedawcę.

6 e). Zamiast zaproponowanych przez Sprzedawcę usunięcia wad Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad lub zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, jeżeli czynność ta jest możliwa lub nie wymaga od Sprzedającego nakładu wyższych kosztów względem tych wynikających ze sposobu zaproponowanego przez Sprzedającego.

6 f). Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna.

6 g). Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

6 h). W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zobowiązany jest dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania przez Sprzedającego zwracanego Towaru.

6 i). Klient zwracający lub wymieniający Towar lub Klient odstępujący od umowy sprzedaży jest zobowiązany odesłać Towar na adres wskazany w pkt 1a) Regulaminu.

6 j). Zwracany towar nie może być prany, noszony i w jakikolwiek sposób używany. Tylko i wyłącznie PRZYMIERZONY.

6 k). Jeśli zdaniem Kupującego, Towar, który otrzymał nosi ślady używania, jest on zobowiązany poinformować o tym Sprzedającego nie później niż 48 godzin od dnia otrzymania przesyłki.

  1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7 a). Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, przesyłając w tym celu oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania Towaru.

7 b). Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Art. 38.,  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8a). Klient składający zamówienie zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem ww. danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

8 b). Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nieuczestniczącym w realizacji Zamówienia.

8 c). Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

8 d). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi potwierdzenie i realizację Zamówienia.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9 a). Regulamin został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, stosuje się przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego.

9 b). Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają ww. przepisy.

9 c). Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup Towaru lub udostępnienie ww. danych w formie elektronicznej.

9 d). Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.zaproszenia.uvdruk.com.

9 e). Aby korzystać ze Sklepu niezbędne jest urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu oraz program umożliwiający przeglądanie stron www.